سامانه اطلاع‌رسانی، خود‌ارزیابی و ثبت بیماران کرونا