نکاتی که رانندگان و مسافران پایانه‌ مسافربری برای پیشگیری از کرونا باید رعایت کنند

نکاتی که رانندگان و مسافران پایانه‌ مسافربری برای پیشگیری از کرونا باید رعایت کنند

آخرین بروزرسانی: 1398/12/17 دسته بندی: چطور از خود مراقبت کنیم؟

توصیه های بهداشتی برای رانندگان:

 • از دست دادن و روبوسی کردن با یکدیگر و مسافرین خودداری شود.
 • ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌هاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 •   در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 •  اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺒﺎس ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، ﻣﺎﺳﮏ، ﭼﮑﻤﻪ و دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 •  ﻧﺎخن‌ها ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 •  ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﺮﺟﯿﺤا از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 •  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  از دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨد.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻧﺒﺎر داري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 •  ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ میﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد.
 •  ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 •  ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ارز ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎر، ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 •  ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮده و از ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد در زﻣﺎن ﮐﺎري ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

توصیه های بهداشتی برای مسافران و مراجعه کنندگان:

 • ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺮﺗﺐ دﺳت‌ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن (ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ) و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮑﻞ، ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ دﻫﺎن، ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ و ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎء و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  از ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺤﯿﻂ‌هاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 •   در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 •  اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪا از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 •  ﻧﺎﺧﻦ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

 • ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﮐمهﻫﺎي آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻟﺐ ﺗﺎپ، ﺗﺒﻠﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه در و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن از دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﺎ از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 •  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬي ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮدن (در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ دﺳﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ آرﻧﺞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ) ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  از دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨد.
 • ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﯿﻒ، ﺳﺎك ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده کنند.

 •  ﻣﺴﺎﻓﺮان از دﺳﺖ زدن ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و اﺷﯿﺎ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 •  ﻣﺴﺎﻓﺮان ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮزي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •  راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ‌ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي از ﺗﺮدد و رﻓﺖو آﻣﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري در داﺧﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •  راﻧﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎزي و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 •  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ، از دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ دادن و روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 •  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺮدد ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •  از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. به‌ﻮﯾﮋه در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺧﻮد داري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •   ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻃﺒﺦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 •  ﺳﺮو ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ، ﺳﻤﺎق و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی‌ﻫﺎي ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

 •  ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎنه‌ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 •  در ﺻﻮرت ﺳﺮو ﻏﺬا در رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

 • ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روﺑﺎز در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎنه‌ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮع می‌باﺷﺪ.

 •   از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف و ﺧﻄﺮﻧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞ، ﺳیب‌زﻣﯿﻨﯽ و تخم‌مرغ آب ﭘﺰ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در داﺧﻞ و ﺣﺎﺷﯿﻪ و اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.