سامانه اطلاع‌رسانی، خود‌ارزیابی و ثبت بیماران کرونا

بیماری کرونا در کودکان

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

شواهدی مبنی بر حساسیت بیشتر کودکان وجود ندارد. در حقیقت، بیشتر موارد قطعی ابتلا به کرونا در دنیا، در بزرگسالان گزارش شده، اگرچه ابتلا در کودکان و حتی نوزادان نیز گزارش شده است.

کرونا ویروس در زنان شیرده

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

در مطالعات محدودی که بر روی خانم های مبتلا به کرونا و سارس (SARS)، ویروسی دیگر از خانواده کروناویروس ها، انجام شده، ویروس در شیر مادر یافت نشده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا مادران می توانند از طریق شیردهی ویروس را منتقل کنند یا خیر.

بیماری کرونا در افراد مبتلا به سرطان

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

میزان مرگ و میر این ویروس در بیماران مبتلا به سرطان،‌ بیماران مزمن تنفسی و یا فشار خون بالا 6٪ ‌گزارش شده است.

بیماری کرونا در افراد دیابتی

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

نرخ مرگ و میر بر اثر این ویروس در بیماران دیابتی 7.3 درصد گزارش شده است. میزان پیشرفت بیماری در بیماران دیابتی به عوامل متعددی همچون کنترل قند خون، مدت زمان دیابت، و وجود سایر بیماری های همزمان مثل بیماری های قلبی، کلیوی، و سکته مغزی مرتبط است. قابل کنترل ترین عامل خطر در این گروه،‌ کنترل سطح قند خون با مصرف منظم داروها می باشد.

بیماری کرونا در بیماران قلبی و عروقی

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

گزارشات حاکی از آن است که 40٪‌ بیماران بستری با تشخیص COVID-19، سابقه بیماری های قلبی یا بیماری عروقی مغز داشته اند. میزان مرگ و میر بر اثر بیماری کرونا در این گروه از بیماران، 10.5 درصد گزارش شده است.

کرونا ویروس در زنان باردار

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

آیا زنان باردار بیشتر از سایر افراد جامعه از نظر میزان ابتلا به بیماری کرونا، عوارض و مرگ و میر ناشی از آن در معرض خطر هستند؟

مراقبت از سالمندان در برابر بیماری کرونا

آخرین بروزرسانی: 1398/12/14 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

نكات مهم در خصوص مراقبت از سالمندان در برابر بيماری كرونا: علائم شایع در سالمندان و اقدامات لازم در صورت بروز علائم، نکاتی برای مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان و شرایط انتقال سالمند بیمار به منزل و مراقبت های لازم در منزل

راهنمای برخورد با 19ـ COVIDدر بيماران پيوند کليه

آخرین بروزرسانی: 1399/02/06 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

از آنجاييكه در گزارش های ارائه شده در اپيدمی 19 covid ، بيماران دريافت كننده پيوند كليه به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفته اند و براساس فلوچارت كشوری، بيماران پيوند كليه در گروه پر خطر طبقه بندی می شوند، لذا آگاهی از برخورد مرحله به مرحله با اين بيماران، امری ضروری می باشد.

اﭘﻴﺪمی COVID-19 و ﻣﻼﺣﻈﺎت دارودرﻣﺎنی در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺪخیمی

آخرین بروزرسانی: 1399/02/06 دسته بندی: کرونا در گروه های خاص

ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ COVID-19 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ، بیشتر در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮى ﭼﻮن ﺑﺴﺘﺮى در ICU، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎران، در ﻣﻌﺮض ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ COVID-19 ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور ﻣﻘﺎﻻت و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎى درﻣﺎن COVID-19 در ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎى درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.