سامانه اطلاع‌رسانی، خود‌ارزیابی و ثبت بیماران کرونا

توصیه های لازم برای کارکنان مراکز تشخیص و درمان سرطان

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا و کادر درمان

لازم است همه کارکنان مراکز تشخیص و درمان سرطان در زمان اشتغال به کار از ماسک مناسب و دستکش استفاده کنند. در زمان ضدعفونی کردن سطوح نیز حتما از دستکش و ماسک استفاده شود. محلولهای گندزدایی حداکثر 24 ساعت ماندگاری دارند و قابل استفاده برای گندزدایی هستند. حداقل روزی یک بار سطوح (محل های ورود و خروج، روی میز و صندلی، دستگیره در و پنجره ها، تلفن) و وسایل و تجهیزات محیط کار را ضدعفونی کنید.

توصیه های لازم برای پرستاران و پزشکان مراکز تشخیص و درمان سرطان

آخرین بروزرسانی: 1398/12/12 دسته بندی: کرونا و کادر درمان

در همه شرایط، لازم است سود و زیان هر نوع مداخله تشخیصی یا درمانی در شرایط کنونی به خود بیمار (و در صورت رضایت وی به خانواده بیمار) توسط پزشک یا تیم درمانگر توضیح داده شود. جهت شروع یا ادامه اقدامات تشخیصی یا درمانی برای هر بیمار به صورت فردی (Individual)، لازم است تصمیم گیری و برنامه ریزی برای قدم بعدی به صورت تصمیم گیری گروهی و مشترک (Shared Decision Making) صورت گیرد. همچنین لازم است خدماتی که جنبه غربالگری دارند در شرایطی که فرد خدمت گیرنده، علامت دار نیست، به تعویق بیافتند.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داروﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﻃﻰ ﻋﻔﻮﻧﺖ 19ـCOVID

آخرین بروزرسانی: 1399/02/07 دسته بندی: کرونا و کادر درمان

ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻰ: در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داروﻫﺎى ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ (اﻳﻤﻮﻧﻮﺳﺎﭘﺮﺳﻮرﻫﺎ، اﻳﻤﻮﻧﻮﻣﺪوﻻﺗﻮرﻫﺎ) در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ COVID-19ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ داروﻫﺎ در ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ دارو ﻃﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ COVID-19 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎر، ﺷﺪت ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﻧﻮع دارو و ﺑﻴﻤﺎرى زﻣﻴﻨﻪ اى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ایمنی تجويز كلروكين/هيدروكسي كلروكين در بيماران مبتلا به COVID-19 با كمبود G6PD

آخرین بروزرسانی: 1399/02/07 دسته بندی: کرونا و کادر درمان

به منظور تصميم گيري باليني براي ايمني تجويز كلروكين/هيدروكسي كلروكين در بيماران دچار كمبود G6PD و لزوم ارزيابي فعاليت آنزيم قبل از شروع كلروكين/هيدروكسي كلروكين يا احتياط در مصرف اين داروها بايستي موارد زير را در نظر داشت:  1- شدت كمبود آنزيم G6PD در بيمار 2- وجود همزمان استرسورهاي اكسيداتيو مختلف مسبب هموليز در بيمار با كمبود G6PD و 3- ضرورت وجود كلروكين/هيدروكسي كلروكين در كوكتل درماني COVID-19